Noteikumi un Privātums

Portāla tavsdarbs.lv lietošanas un izmantošanas noteikumi

TavsDarbs.lv veic datu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016. gada 27. aprīļa (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Mēs neuzkrājam datus par lietotāju apmeklējumu, bet redzam epasta adresi un lietotājvārdu, kas tiek norādīts, ieraktstot komentāru vai atsauksmi par darba devēju. Ja vēlaties, lai Jūsu ziņa tiktu izdzēsta, varat to izdarīt personīgi, izdzēšot savu profilu vai atrakstot mums lūgumu no reģistrācijā norādītā epasta adreses.

Portāls tavsdarbs.lv (turpmāk – Portāls) sniedz iespēju lietotājiem publicēt ierakstus, komentārus un augšupielādēt attēlus (turpmāk – Saturs) par savām bijušajām vai esošajām darba vietām. Publicēt atsauksmes ir iespējams jebkuram reģistrētam lietotājam vai lietotājam, kas sevi verificē ar facebook profilu. Lietotāji var publicēt tikai savu personīgo Saturu vai Saturu, kas nav aizsargāts ar autortiesībām vai kuru autortiesības Jums pieder. Iesniedzot atsauksmi, Jūs kļūstat atbildīgi par tās izvietošanu.

Portāls neuzņemas atbildību par lietotāju publicēto Saturu un negarantē tā precizitāti, atbilstību, kvalitāti un patiesumu. Lietotājiem ir iespējas komentēt Saturu, kā arī izveidot jaunus ierakstus, lai atspēkotu Portālā publicēto informāciju.

Portāla lietotājiem ir iespēja dzēst Saturu pēc tā publicēšanas un ir iespēja sazināties ar administrāciju un lūgt satura dzēšanu (tikai no sava profila vai lietotāja reģistrācijā izmantotā epasta).

Izmantojot Portālu, Jūs uzņematies personīgu atbildību par savu publicēto informāciju.

Tavsdarbs.lv negarantē Satura uzraudzību, taču patur tiesības dzēst to pilnībā vai daļēji bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lietojot šo Portālu, Jūs piekrītat neizvietot šeit Saturu, kas ir pretrunā ar Latvijas vai starptautisko tiesību normām, t.sk. Saturu, kas ir pretrunā pieklājības normām, neķītrs, godu un cieņu aizskarošs, rasu vai dažādu tautību naidu veicinošs, pārkāpj citu personu tiesības uz privātumu un personīgo dzīvi. Aizliegts uzdoties par citu fizisku vai juridisku personu, izvietot Saturu, kas pārkāpj autortiesības, komerciālo noslēpumu, preču zīmes vai patenta tiesības, kā arī blakustiesības, kas pieder citai personai.

Portāls tavsdarbs.lv cenšas nodrošināt lietotāju aizsardzību no datorvīrusiem, ļaunatūrām vai citām ļaundabīgām programmām, atrodoties Portālā. Diemžēl tehnoloģiskais attīstības līmenis un atsevišķu indivīdu vēlme pielietot savas zināšanas ļaunprātīgiem mērķiem neļauj mums garantēt pilnīgu lietotāju drošību. Šī iemesla dēļ mēs nevaram kompensēt zaudējumus un neuzņemamies atbildību par sekām, kas varētu rasties lietotāju datoram, telekomunikācijas ierīcei vai programmatūrai, apmeklējot šo Portālu.

Portāls nesniedz lietotāju kontaktinformāciju trešajām pusēm, taču Jūsu kontaktinformācija likumā noteiktajā kārtībā var tikt nodota tiesībsargājošajām institūcijām. Darbība internetā nav anonīma, tādēļ atturieties paust apgalvojumus un viedokļus, ko nebūtu gatavi teikt reālā dzīvē. Savas pieredzes publicēšana ir iespējama, ņemot vērā iepriekš minētos ierobežojumus pilnā apmērā. Lietotāji, kas lasīs Jūsu Saturu ir gudrāki nekā Jums šķiet un saprot lietas būtību arī lasot starp rindām.

Portālā aizliegts publicēt reklāmu, izmantot Portālu konkurējošu produktu vai pakalpojumu reklamēšanai, izvietot spamu, celt neslavu vai apkaunot citu personu vai komersantu, sūtīt nevēlamu informāciju vai reklāmu jebkuram Portāla lietotājam.

Mēs paturam tiesības izmainīt vai papildināt Portāla lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.